سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
0

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
110009*5393,900 تومان
210009*6556,400 تومان
310009*61,017,900 تومان
410008.5*4.8319,000 تومان
55009*6585,000 تومان
610008.5*4.8195,000 تومان
7کارت ویزیت فانتزی - کتان امباس - کتان امباس - طلاکوب - کتان لمینت امباس - طلاکوب - 20 روز10009*6721,000 تومان
81000هر سانت مربع8,752 تومان
910009*6556,400 تومان
1010009*61,017,900 تومان
1110008.5*4.8337,000 تومان
1210008.5*4.8171,000 تومان
13کارت ویزیت فانتزی - کتان امباس - کتان امباس - طلاکوب - کتان لمینت امباس مربع - طلاکوب - 20 روز10006*6524,000 تومان
1410009*6556,400 تومان
1510009*61,017,900 تومان
1610009*6459,000 تومان
1710008.5*4.8209,000 تومان
1810009*6556,400 تومان
1910009*61,017,900 تومان
2010009*60 تومان
215009*6656,000 تومان
2210008.5*4.8185,000 تومان
2310006*6367,900 تومان
2410006*6653,900 تومان
2510009*6725,000 تومان
262509*6891,000 تومان
2710009*6731,000 تومان
2810009*6242,000 تومان
29کارت ویزیت فانتزی - کتان امباس - کتان امباس - طلاکوب - کتان امباس طرح لمینت - طلاکوب - 20 روز10009*6525,000 تومان
3010006*6367,900 تومان
3110006*6653,900 تومان
325009*61,304,000 تومان
3310009*6679,000 تومان
34کارت ویزیت فانتزی - کتان امباس - کتان امباس لمینت - کتان لمینت امباس (دورگرد) 20 روزه10009*6417,000 تومان
3510009*62,156,000 تومان
36کارت ویزیت فانتزی - کارت ویزیت لمینت برجسته (استخوانی) - لمینیت برجسته مخملی - لمینیت برجسته مخمل 6×9 - 17 روز10009*6631,000 تومان
37کارت ویزیت فانتزی - کرافت طرح لمینیت 300 گرم - 20 روز10009*6300,000 تومان
3810009*6891,000 تومان
39کارت ویزیت فانتزی - کتان امباس - کتان امباس لمینت - کتان لمینت امباس (مربع) - 20 روز10006*6242,000 تومان
4010006*6362,000 تومان
4110006*6348,000 تومان
4210006*6332,000 تومان
4310006*6546,000 تومان
4410006*6517,000 تومان
4510006*6624,000 تومان
4610006*6722,000 تومان
4710009*6465,000 تومان
4810009*6447,000 تومان
4910009*6436,000 تومان
5010008.5*4.8382,000 تومان
5110008.5*4.8369,000 تومان
5210008.5*4.8353,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
110009*5157,400 تومان
210009*5206,500 تومان
310009*5157,400 تومان
410009*5206,500 تومان
510009*5157,400 تومان
610009*5206,500 تومان
710009*6188,800 تومان
810009*6247,800 تومان
910009*6188,500 تومان
1010009*6247,800 تومان
1110009*6188,800 تومان
1210009*6247,800 تومان
1310009*6234,300 تومان
1410009*6293,300 تومان
1510009*6234,300 تومان
1610009*6293,300 تومان
1710009*6234,300 تومان
1810009*6293,300 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تحریر - تحریر70گرم - یکرو - تحریر 70 گرم 2000 عددی2000هر سانت مربع1,469 تومان
2تحریر - تحریر80گرم - یکرو - تحریر 80 گرم یکرو 1000عددی1000هر سانت مربع1,066 تومان
3تحریر - تحریر80گرم - یکرو - تحریر 80 گرم یکرو 5000 عددی - سربرگ، تراکت و اوراق اداری A4500029.7*213,194,800 تومان
4تحریر - تحریر80گرم - دورو - تحریر 80 گرم دورو 5000 عددی - سربرگ، تراکت و اوراق اداری A4500029.7*213,604,300 تومان
5تحریر - تحریر70گرم - یکرو - تحریر 70 گرم 3000 عددی3000هر سانت مربع1,819 تومان
6تحریر - تحریر80گرم - یکرو - تحریر 80 گرم یکرو 2000 عددی2000هر سانت مربع1,729 تومان
7تحریر - تحریر80گرم - یکرو - تحریر 80 گرم یکرو 5000 عددی - سربرگ، تراکت و اوراق اداری A5500021*151,597,400 تومان
8تحریر - تحریر80گرم - دورو - تحریر 80 گرم دورو 5000 عددی - سربرگ، تراکت و اوراق اداری A5500021*151,801,800 تومان
9تحریر - تحریر80گرم - یکرو - تحریر 80 گرم یکرو 5000 عددی - سربرگ، تراکت و اوراق اداری A6500010.5*15798,700 تومان
10تحریر - تحریر80گرم - دورو - تحریر 80 گرم دورو 5000 عددی - سربرگ، تراکت و اوراق اداری A6500010.5*15900,900 تومان
11تحریر - تحریر70گرم - یکرو - تحریر 70 گرم 5000 عددی5000هر سانت مربع3,016 تومان
12تحریر - تحریر80گرم - دورو - تحریر 80 گرم دورو 1000عددی1000هر سانت مربع1,586 تومان
13تحریر - تحریر80گرم - دورو - تحریر 80 گرم دورو 2000عددی2000هر سانت مربع2,353 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11000هر سانت مربع4,277 تومان
21000هر سانت مربع4,277 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1گلاسه سبک - یکرو - گلاسه سبک یکرو 1000 عددی1000هر سانت مربع1,235 تومان
2گلاسه سبک - دورو - گلاسه دورو 1000عددی1000هر سانت مربع1,625 تومان
3گلاسه سبک - یکرو - گلاسه سبک یکرو 2000 عددی2000هر سانت مربع2,015 تومان
4گلاسه سبک - دورو - گلاسه دورو 2000عددی2000هر سانت مربع2,522 تومان
5گلاسه سبک - یکرو - گلاسه سبک یکرو 5000 عددی5000هر سانت مربع4,420 تومان
6گلاسه سبک - دورو - گلاسه دورو 5000 عددی5000هر سانت مربع5,460 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با قالب ملخی - تحریر 80 گرم - پاکت ملخی تحریر 80 گرم یکرو 1000 عدد100027*24886,600 تومان
2پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با قالب ملخی - گلاسه سبک - پاکت ملخی گلاسه سبک یکرو 1000 عدد100027*24995,800 تومان
3پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت ملخی تحریر 80 گرم یکرو 1000 عدد10027*2482,200 تومان
4پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت ملخی گلاسه سبک یکرو 1000 عدد10027*2493,100 تومان
5پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با قالب - تحریر 80 گرم - پاکت A5 تحریر 80 گرم یکرو 1000 عدد100025*351,557,400 تومان
6پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با قالب - گلاسه سبک - پاکت A5 گلاسه سبک یکرو 1000 عدد100025*351,705,600 تومان
7پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت A5 تحریر 80 گرم یکرو 1000 عدد100025*351,167,400 تومان
8پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت A5 گلاسه سبک یکرو 1000 عدد100025*351,315,600 تومان
9پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با قالب - تحریر 80 گرم - پاکت A4 تحریر 80 گرم یکرو 1000 عدد100035*502,554,500 تومان
10پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با قالب - گلاسه سبک - پاکت A4 گلاسه سبک یکرو 1000 عدد100035*502,850,900 تومان
11پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت A4 تحریر 80 گرم یکرو 1000 عدد100035*502,190,500 تومان
12پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت A4 گلاسه سبک یکرو 1000 عدد100035*502,486,900 تومان
13پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با قالب ملخی - تحریر 80 گرم - پاکت ملخی تحریر 80 گرم یکرو 2000 عدد200027*241,510,600 تومان
14پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با قالب ملخی - گلاسه سبک - پاکت ملخی گلاسه سبک یکرو 2000 عدد200027*241,696,500 تومان
15پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت ملخی تحریر 80 گرم یکرو 2000 عدد200027*242,761,200 تومان
16پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت ملخی گلاسه سبک یکرو 2000 عدد200027*241,566,500 تومان
17پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با قالب - تحریر 80 گرم - پاکت A5 تحریر 80 گرم یکرو 2000 عدد200025*352,371,200 تومان
18پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با قالب - گلاسه سبک - پاکت A5 گلاسه سبک یکرو 2000 عدد200025*352,622,100 تومان
19پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت A5 تحریر 80 گرم یکرو 2000 عدد200025*351,981,200 تومان
20پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت A5 گلاسه سبک یکرو 2000 عدد200025*352,232,100 تومان
21پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با قالب - تحریر 80 گرم - پاکت A4 تحریر 80 گرم یکرو 2000 عدد200035*504,040,400 تومان
22پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با قالب - گلاسه سبک - پاکت A4 گلاسه سبک یکرو 2000 عدد200035*504,514,900 تومان
23پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت A4 تحریر 80 گرم یکرو 2000 عدد200035*503,676,400 تومان
24پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت A4 گلاسه سبک یکرو 2000 عدد200035*504,176,900 تومان
25پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با قالب ملخی - تحریر 80 گرم - پاکت ملخی تحریر 80 گرم یکرو 5000 عدد500027*244,260,100 تومان
26پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با قالب ملخی - گلاسه سبک - پاکت ملخی گلاسه سبک یکرو 5000 عدد500027*243,840,200 تومان
27پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت ملخی تحریر 80 گرم یکرو 5000 عدد500027*243,935,100 تومان
28پاکت اداری - پاکت نامه - پاکت نامه با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت ملخی گلاسه سبک یکرو 5000 عدد500027*243,281,200 تومان
29پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با قالب - تحریر 80 گرم - پاکت A5 تحریر 80 گرم یکرو 5000 عدد500025*355,996,900 تومان
30پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با قالب - گلاسه سبک - پاکت A5 گلاسه سبک یکرو 5000 عدد500025*355,427,500 تومان
31پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت A5 تحریر 80 گرم یکرو 5000 عدد500025*355,606,900 تومان
32پاکت اداری - پاکت A5 - پاکت A5 با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت A5 گلاسه سبک یکرو 5000 عدد500025*355,037,500 تومان
33پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با قالب - تحریر 80 گرم - پاکت A4 تحریر 80 گرم یکرو 5000 عدد500035*5010,757,500 تومان
34پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با قالب - گلاسه سبک - پاکت A4 گلاسه سبک یکرو 5000 عدد500035*509,620,000 تومان
35پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با گوشه زنی - تحریر 80 گرم - پاکت A4 تحریر 80 گرم یکرو 5000 عدد500035*5010,497,500 تومان
36پاکت اداری - پاکت A4 - پاکت A4 با گوشه زنی - گلاسه سبک - پاکت A4 گلاسه سبک یکرو 5000 عدد500035*509,360,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1برگ اول گلاسه - برگ دوم گلاسه100029.7*211,604,400 تومان
2برگ اول گلاسه - برگ دوم گلاسه100024*170 تومان
3برگ اول گلاسه - برگ دوم تحریر100024*170 تومان
4برگ اول تحریر - برگ دوم تحریر100024*170 تومان
5برگ اول کپی پرینت - برگ دوم کپی پرینت50024*170 تومان
6برگ اول کاربنلس کپی پرینت - برگ دوم کاربنلس کپی پرینت50024*170 تومان
7برگ اول کاربنلس رنگی - برگ دوم کاربنلس رنگی100024*170 تومان
8برگ اول گلاسه - دوم تحریر - سوم تحریر100024*170 تومان
9برگ اول گلاسه - برگ دوم گلاسه100021*14.80 تومان
10برگ اول گلاسه - دوم تحریر - سوم تحریر100021*14.80 تومان
11برگ اول گلاسه - برگ دوم گلاسه100014.8*10.50 تومان
12برگ اول گلاسه - دوم تحریر - سوم تحریر100014.8*10.50 تومان
13برگ اول تحریر - برگ دوم تحریر100029.7*211,172,000 تومان
14برگ اول تحریر - دوم تحریر - سوم تحریر100029.7*210 تومان
15برگ اول تحریر - دوم تحریر - سوم تحریر100024*170 تومان
16برگ اول گلاسه - برگ دوم تحریر100021*14.80 تومان
17برگ اول تحریر - دوم تحریر - سوم تحریر100021*14.80 تومان
18برگ اول گلاسه - برگ دوم تحریر100014.8*10.50 تومان
19برگ اول تحریر - دوم تحریر - سوم تحریر100014.8*10.50 تومان
20100029.7*211,254,000 تومان
21برگ اول گلاسه - دوم تحریر - سوم تحریر100029.7*211,840,000 تومان
223 نسخه ای کپی پرینت50029.7*210 تومان
233 نسخه ای کپی پرینت50024*170 تومان
24برگ اول تحریر - برگ دوم تحریر100021*14.80 تومان
253 نسخه ای کپی پرینت50021*14.80 تومان
26برگ اول تحریر - برگ دوم تحریر100014.8*10.50 تومان
273 نسخه ای کپی پرینت50014.8*10.50 تومان
28برگ اول کپی پرینت - برگ دوم کپی پرینت50029.7*210 تومان
293 نسخه ای کاربنلس کپی پرینت50029.7*210 تومان
30 3 نسخه ای کاربنلس کپی پرینت50024*170 تومان
31برگ اول کپی پرینت - برگ دوم کپی پرینت50021*14.80 تومان
323 نسخه ای کاربنلس کپی پرینت50021*14.80 تومان
33برگ اول کپی پرینت - برگ دوم کپی پرینت50014.8*10.50 تومان
343 نسخه ای کاربنلس کپی پرینت50014.8*10.50 تومان
35برگ اول کاربنلس کپی پرینت - برگ دوم کاربنلس کپی پرینت50029.7*210 تومان
36برگ اول کاربنلس رنگی - برگ دوم کاربنلس رنگی100029.7*210 تومان
373 نسخه ای کاربنلس رنگی100029.7*210 تومان
38 3 نسخه ای کاربنلس رنگی100024*170 تومان
39برگ اول کاربنلس کپی پرینت - برگ دوم کاربنلس کپی پرینت50021*14.80 تومان
40 3 نسخه ای کاربنلس رنگی100021*14.80 تومان
41برگ اول کاربنلس کپی پرینت - برگ دوم کاربنلس کپی پرینت50014.8*10.50 تومان
423 نسخه ای کاربنلس رنگی100014.8*10.50 تومان
43برگ اول کاربنلس رنگی - برگ دوم کاربنلس رنگی100021*14.80 تومان
44برگ اول کاربنلس رنگی - برگ دوم کاربنلس رنگی100014.8*10.50 تومان
دسترسی سریع
  • منو حذف شده یا بدون اجزا است
تماس با ما
  • مشهد - استان خراسان رضوی - احمداباد - ابتدای قائم - پلاک 1
    ایمیل : tasnim.mashad@gmail.com
    تلفن : 38419179 - 051

نمادهای اعتماد